HİZMETLERİMİZ

KOÇLUK


Herrmann Koçluğu

- Detaylı profil analizi
- Düşünme tercihleri ve iş normlarının karşılaştırılması
- Farklı zihinsel yaklaşımlarda ve taleplerde zihinsel esneklik gösterme imkanı
- Takım içerisindeki rolünün değerlendirilmesi
- Takımın, üst yönetimin ve müşterilerin beyin baskınlıklarını fark ederek etkin iletişim kurma
- Verimlilik, yetenek yönetimi ve yüksek motivasyon için yapılabilecek değişiklikler
- Gelecek hedeflerinin ve stratejilerinin oluşturulması için eylem adımlarının belirlenmesi...

Bireysel Koçluk

Kişinin hayallerinin hedeflere dönüşmesini sağlayan, olmak istediği konuma odaklayarak eyleme geçmesini destekleyen, istenilen performansa ulaşmak için güvenli adımlar atmasını sağlayan bütünsel bir sistemdir.

Bireysel Koçluğun Hedefleri:
Kişinin;
- Kendine dair farkındalığını geliştirmesine
- Hedef ve sorumluluklarını netleştirmesine,
- Potansiyelini keşfetmesine ve mevcut içsel kaynaklarını geliştirmesine,
- Hedefe giden yolda eylem adımları belirlemesine
- Kararlılıkla hedeflerine ulaşmasına,
- Zamanını etkin bir şekilde planlamasına,
- Bakış açısını değiştirmesine ve geliştirmesine,
- Problemlerine çözümler oluşturmasına, - Yaratıcılığını ortaya çıkarmasına yardımcı olur.

Yönetici Koçluğu

Yönetici koçluğu, yöneticinin farkındalığını, öğrendiklerini, gelişimini ve seçimlerini yönlendirdiği durumlar arasında değişiklik gösteren bir süreci kapsar. Bu koçluk biçimi, temelde beceri gelişimini ve performansa odaklanmayı içerirken, genel gelişime de fırsat verir. Yönetici koçu, siz ya da şirketiniz için tavsiyelerde bulunmaz. Nesnel gözlemlerini paylaşarak hem bireysel hem de kurumsal iş etkinliğinizin artması için açık ve net hedefler belirlemenizi, bunlara ulaşmak için atılacak adımları daha net görmenizi sağlayacak bir iş birliği çalışması yapar. Böylelikle yöneticiler hem kişisel hem de profesyonel yaşamda karşılaştıkları sorunlara kalıcı ve etkili çözümler üretebilir, tarafsız ve bağımsız bir gelişme ortamında vizyon sahibi liderlere dönüşerek değişimi yönlendirebilirler.

Yönetici Koçluğunun Hedefleri
- Kişinin yönetsel anlamda kendisini tanımasını sağlamak ve liderlik ya da yönetim özelliklerini geliştirmek,
- Vizyoner bakış açısı kazandırmak,
- Üst düzey yöneticilik bakış açısı ve algısı yaratmak,
- Stratejik ve operasyonel kararların daha rahat alınmasını sağlamak,
- Doğru ekibi oluşturabilmek,
- Etkinlik ve üretkenlikte iyileşme sağlamaktır.

İşletme Koçluğu

İşletme Koçluğu işletmelerin iş modellerinin ve süreçlerinin yaratıcı ve stratejik düşünce sistemleriyle iyi analiz edilmesi, güçlü ve gelişmesi gereken yönlerinin farkında varılması ve doğru adımlar atarak başarıyı elde etmesine destek olunmasını kapsamaktadır. Sürdürülebilir olmanın ana koşulu sürdürülebilir bir rekabettir. Sürdürülebilir bir rekabet için de mevcut finans / insan kaynağının etkin ve verimli kullanması gerekmektedir. Bu hizmet, işletmenin nasıl sürdürülebilir bir şekilde hizmet vererek gelişimi sağlayabileceğine ilişkindir.

İşletme Koçluğunun Hedefleri
- İşletmeyi doğru analizler yapabilir hale getirmek,
- Büyüme sürecinizi etkili biçimde planlamanızı sağlamak,
- Satış ve pazarlama stratejilerini geliştirmek,
- İnsan kaynaklarının etkin bir şekilde yönetimini sağlamak,
- Müşteri odaklılığını sağlayarak satış verimliliğini arttırmak,
- Sorunların üstesinden gelebilmek için yaratıcı ve analitik çözümler bulunmasında yardımcı olmak,
- İşletmecinin kendini ve çalışanlarını motive etme yollarını bulmasını sağlamak.

Takım Koçluğu

Organizasyonların başarısı, bireysel gelişimin ilerisine geçerek, takım olarak ilerleme ve gelişimi önemsemelerine bağlıdır. Takım Koçluğu, yüksek performanslı takımların oluşturulması ve sürekliliği için bir kurumda takım olarak nitelenen kişiler topluluğunun sinerjisinin uyum ve katılımı arttırarak sağlanmasını, ortak bir hedef için doğru motivasyonla harekete geçmelerini, etkin ve verimli çalışmalarına olanak sağlayacak ortamın ve ilişkilerin yaratılmasını destekleyen bir süreçtir.

Takım Koçluğunun Hedefleri
- Takım üyelerinin empatik ve yapıcı bir yaklaşımla açık iletişim kurmaları,
- Güven ortamının oluşmasıyla iş birlikçi hareketlerin artması,
- Farklılıkların takıma kazandırdıklarının değerinin fark edilmesi,
- Ortak hedefe doğru ilerleme,
- Takım kültürünün oluşmasıyla aidiyet duygusunun artması,
- Birlikte problem çözme becerisinin gelişmesi,

Saha Koçluğu

Mevcut durumun anda tespiti, direkt ve doğru gözlemlere imkân tanımaktadır. Saha Koçluğu, işletmenin beklentileri doğrultusunda iş akışlarının gözlemlenmesi ile “verimlilik” seviyesinde sonuçlar üretebilmeyi ve gözlemlerin geri bildirimler aracılığıyla iş sürecinde eyleme dönüştürülmesini hedefler. Vizyonun benimsenmesi ve firmanın görünen yüzü olan çalışanlara ideal bakış açısının kazandırılması sürecidir. Saha Koçluğu’nda “objektiflik” esastır.

Saha Koçluğu Süreci
- Mevcut sürecin izlenmesi; güçlü yanların ve gelişim alanlarının tespiti
- İlk raporlama (Mevcut durumun ortaya konulması ve gelişim alanları üzerinde ön çalışma, eylem planı oluşturma)
- Gelişim alanlarının çalışanlarla paylaşılması,
- Saha etabında davranış şekillerine göre birebir koçluk yapılarak, örneklerle desteklenmesi,
- Rol model aktarımı,
- Kişi bazında gözlem ve koçluk sonrası varsa gelişim alanlarının raporlanması,
- Yazılı iş akışı oluşturma varsa geliştirme,
- Kontrol formu oluşturma

MENTORLUK

İş yaşamına yönelik mentorluk; deneyimli ve konusunda uzman bir kişinin, çalışma stratejileri, şirket politikaları, kurum gereklilikleri ve kariyer planları gibi konularda bilgilerini aktardığı ve karşısındakine örnek olduğu gelişim ilişkisidir. Mentorluk süreci çalışanların doğru donanım, eğitim, motivasyon açısından potansiyellerini ortaya çıkarmayı ve geliştirmeyi hedeflemektedir.
C-Level: Üst Düzey Yöneticiler İçin
- İş & Özel Yaşam Dengesi,
- Şirket Birleşmeleri ve Değişime Uyum,
- Yeni Yöneticiler İçin Hızlı Adaptasyon Planı,
- Geri Bildirim & İzleme,
- Liderlik Yaklaşımı,

Orta Düzey Yöneticiler için
- Yüksek Performanslı Takım Yönetimi,
- Ast ve Üst Düzeyin Yönetilmesi - Sınırların Belirlenmesi,
- Delegasyon ve Günlük Performans Yönetimi,
- Proje Yönetimi,
- Kriz & Çatışma Yönetimi,

PROJELERİMİZ


Liderliğe Yolculuk & Yetkinlik Analizi

Hızla değişen ve rekabetçi bir ortamda işletmelerin ayakta kalabilmeleri ve kalıcı başarıyı elde edebilmeleri; kurumun stratejik hedefleri ile uyumlu, yüksek performans göstermeye odaklanmış, motive olmuş insan kaynağını oluşturması ve geliştirmesi ile sağlanabilmektedir. Kurumsal kalitenin ve verimliliğin artmasında, tüm iş süreçlerinde profesyonel bir anlayışın yerleştirilmesi büyük önem taşımaktadır. Eğitim programımız; bulundukları pozisyonlarının ihtiyaçları, kuruluşun strateji ve beklentileri doğrultusunda tespit edilmiş yönetsel ve fonksiyonel yetkinliklere göre dizayn edilmiş uygulama ve oyunlar ile ilerlemektedir. Değerlendirmeler sonucunda bireylerin güçlü ve gelişmesi gereken yönleri belirlenerek, eğitim ihtiyaçları saptanmakta ve gelişim alanlarında gözlemlenebilir davranış değişikliği hedeflenmektedir.
- İş hayatındaki rollerin gerektirdiği yetkinlikler,
- Yaratıcı proje çalışması ile bütünsel iş yaklaşımı,
- MMPI Kişilik Envanteri,
- Çalışanların gözünden şirket tablosu oluşturma,
- Bireysel / takım içi yetkinlik analizi,
- Yetkinlik bazlı değerlendirme - raporlama süreci,
- Eğitim ve gelişim ihtiyaç analizlerinin yapılması,
- Gelişim takibi.

Eğitimcinin Eğitimi

Sağlıklı büyümenin, rekabette başarılı olmanın temel koşullarından biri öğrenilenlerin iş yaşamına doğru aktarılabilmesidir. Bu da iyi planlanmış, doğru aktarılan eğitimler sayesinde olabilmektedir. Eğitimcinin; eğitim öncesinden başlayarak, neyi nasıl yapacağının tüm aşamalarının aktarıldığı ve sunum matematiğinin uygulamalı şekilde verildiği bir programdır.
Eğitimci olmak isteyenlerin, iş yerlerinde diğer personellerin eğitiminden sorumlu olan çalışanların, yönetim kademesinde görev yapanların kendilerini geliştirmeleri ve iyi birer eğitimci olabilmeleri için tasarlanmış bu eğitim programı sonunda katılımcılar;
- Yetişkin eğitiminin temel ilkelerini kavrama,
- Eğitim ihtiyaç analizi oluşturma ve uygulama,
- Etkin bir eğitim programı içeriğini tüm materyalleri ile tasarlayabilme,
- Bilgilerin kalıcı olabileceği, interaktif bir eğitim programının dizaynını yapabilme,
- Uygun sunum tekniklerini kullanabilme,
- Katılımcıların öğrenme stillerine uygun öğretim model ve uygulamalarını kullanabilme,
- Yapılan eğitimi uygun ölçme araç ve yöntemleri ile değerlendirme,
- Yapılan eğitimin etkinliği ve verimliliği hakkında geri bildirim sağlama becerilerine sahip olacaklardır.

Mavi Yaka Gelişim Projesi

Üretimde, depoda, destek departmanlarda çalışan gri ve mavi yakalıların kendilerini tanımaları ve mevcut durumlarını fark ederek daha iyiye doğru adım atmaları, başta yöneticileri olmak üzere çalışma arkadaşları, aileleri, sosyal çevreleriyle olumlu iletişim kurabilmeleri, ortak dil geliştirebilmeleri, çevrelerini pozitif yönde etkileyebilmeleri, aidiyet duygularının artması, öğrendikleri bilgileri içselleştirip halen sorumlu oldukları ve gelecekte üstlenebilecekleri görevlerde yüksek performans göstererek hedeflerine ulaşabilmeleri için kendilerine kişisel gelişim desteği sağlamak üzere geliştirilmiş bir programdır.

Çağrı Merkezi ve Tele Satış Projesi

- Telefonda Satış Teknikleri,
- İtiraz Karşılama Teknikleri,
- Çağrı Merkezinde / Tele Satışta Zaman & Stres Yönetimi,
- Yüksek Performanslı Takım Oluşturma,
- Takım Liderleri için Sunum Teknikleri,
- Takım Lideri Koçluk Programı,
- Satış Müdürleri Yönetici Koçluğu,
- Çağrı Merkezi Yöneticileri için Performans Metrikleri (atölye çalışması),
- Çağrı Merkezinde Verimlilik,
- Vardiya Planlama,
- Kampanya Tasarımı ve Yönetimi,
- Kontak Stratejisi ve Arama Kuralları,
- Satış Geliştirme Eğitimi (Speech Analytics kullanan şirketlere özel),
- Otomatik Kalite Sistemi (Speech Analytics kullanan şirketlere özel)...

ATÖLYE ÇALIŞMALARIMIZ

Takımın Ritmini Yakala

Değişik perküsyonlar ya da body percussion ile farklı karakterlerde ve yüksekliklerde sesler kullanılarak bir şirketin bünyesindeki farklı birimlerin, görevlerin bütünleştirilmesi, BİR vücut olmanın gücünün işitsel olarak güçlendirilmesi, saygı ve birbirini duyabilme kavramları üzerinde durularak birlikteliğin gücü ve motivasyon arttırılması hedeflenmektedir.

Yaratıcı Drama

Yaratıcı Drama oyundan beslenir. Çünkü oynayan insan, kendisidir, özüne yaklaşır. Bu kişinin yargılardan bağımsızlaşıp kendi olma halinde, belirlenmiş bir konu altında, sanatsal uygulamalarla çalışırken de farkındalıklar ortaya dökülür. Bir de grup çalışması olması, grubun birbirine sunduğu destek, farklı bakış açıları, kişiye bu farkındalık yolculuğunda yardımcı olur. Bu atölye çalışmalarıyla;
- Kendini tanıma,
- İletişim becerileri geliştirme,
- Dinleme becerilerini geliştirme,
- Empati becerisi geliştirme,
- Sosyal gelişim ve birlikte çalışma becerisi geliştirme,
- Yaratıcılık ve estetik gelişimi sağlama,
- Hayal gücünü geliştirme,
- Problem çözme becerilerini geliştirme,
- Sanat anlayışı ve ruhunu kazandırmak,
- Olayları değerlendirme yeteneği kazandırma,
- İnsanların; diğer insanlar, durumlar ve doğal olaylar hakkındaki gözlemlerini geliştirmek,
- Bireylerde, grup planlaması, grupla karar verme, yeni çözümler üretme yeteneği geliştirme hedeflenmektedir.

Hikayeleştirme

Hikâye anlatma sanatı, fikirleri hayata geçirmenin ve iletişim kurmanın en güçlü yollarından biridir. Çünkü hikâye dinleme esnasında beyin, hikâyede anlatılanı yaşamış gibi uyarılır. Bireysel ve kurumsal ihtiyaçlarınız doğrultusunda şekillendirilen atölye çalışmalarımız yaratıcılık potansiyelini geliştirme, sıkıcı ve monoton olmasından çekinilen aktarımları renklendirilebilmek, müşteriyle devamlılığı olan ilişkiler kurmak, satışı arttırmak, ikna etmek, iş geliştirmek, takım motivasyonunu sağlamak, insanları harekete geçirmek için içinizdeki “anlatıcı”yı ortaya çıkarmayı sağlar. - İkna Edici, Etkileyici Sunumlar için Hikâye Anlatma Sanatı
- İş Yaşamında Hikâyeleştirme
- Hikâyelerle Zihninizi Serbest Bırakın
- Hikâyeni Yeniden Yaz
- Zihin Haritası Tekniği ile Hikâye Oluşturma
- Hikâye ile Dinleyicinin Buluşması

Oyunlaştırma

Öğrenme kişinin duygusal durumu ile yakından ilgilidir; stresli ortam ve negatif duygular öğrenmeyi zorlaştırır. Mizah unsurları barındıran, pozitif duygular ve içsel motivasyon yaratan oyun ortamları kişinin algı, muhakeme ve sebep-sonuç bağlantısı kurma yeteneklerini arttırır. Oyunlaştırma ‘Gamification’ atölye çalışmaları oyun olarak tasarlanmamış platformlara oyun tasarımı unsurlarının entegre edilerek, oyunsal düşünmeyle birlikte kullanıcıların motivasyonun arttırılıp, kolaylıkla problem çözümleri sunmayı amaçlamaktadır. Oyun elementleri, mekanikleri, bileşenleri ve dinamikleri ile kavramı oluşturan psikolojik ve teorik altyapı verilerek; ilgi çekmeyen durumlar için bile eğlenceli bir güdüleme yaratılıp, motivasyonel davranış değişikliği oluşturulur.

Ofis Yogası İle Sağlıklı İş Yaşamı

Gün içinde oturmaktan dolayı hareketsiz kalan bedeni canlandırmaya, oluşan bedensel ağrıları ve duruş bozukluklarını gidermeye; zihni rahatlatarak motivasyonu, etkin düşünme ve zihinsel potansiyeli kullanabilme yeteneğini arttırmaya yardımcı hareketlerle iş yaşamını daha verimli, daha sağlıklı hale getiriyoruz. Ofis yogası yapabilmek için ekstra kıyafete veya malzemeye ihtiyaç yoktur, günlük ofis kıyafetleri yeterlidir.

Silva Metodu ile Odaklı Düşünme

“Silva Metodu ile Odaklı Düşünme”nin başarı anahtarı, sizin tüm potansiyelinizi ortaya çıkarmanıza engel olan kısıtlayıcı inançlarınızdan arındırarak, enerjik, canlı ve güçlü bir düşünce sistemi oluşturmanıza yardımcı olmasından kaynaklanır. Dinamik bir çalışma olup, kişinin inanç ve güven duygusunun tetiklenerek zihnini kontrol edebilme yeteneğinin arttığını deneyimlemesi sağlanır. Bunun sonucunda da kişinin, sorunlarını daha kaliteli ve yaratıcı fikirlerle çözebileceğini algılar hale gelmesi beklenir.

EFT (Duygusal Özgürleşme Tekniği) ile Duygu Yönetimi

EFT (Emotional Freedom Tecnique) tüm dünyada yüz binlerce kişinin başarı ile uyguladığı bir ENERJİ PSİKOLOJİSİ TEKNİĞİdir. Sanıldığının aksine sadece psikolojik rahatsızlıklarda değil, tüm fiziksel rahatsızlıklarda bu teknikten yararlanmak mümkündür. Enerji bedenimizdeki akımlar EFT ile yeniden düzenlenebilir ve bizleri fiziksel rahatsızlıklara kadar götüren enerji akımının durağanlığı ve blokajları ortadan kalkabilir. Sizi rahatsız eden ve sisteminizi yavaşlatan duygulardan arındıkça daha sağlıklı ve mutlu olursunuz, üretkenliğiniz artar. EFT ile yaşamınızın her alanında oluşan tıkanıklıkları çözülebilir. EFT her tür duygusal ve zihinsel sorunun birkaç dakika veya birkaç gün gibi çok kısa bir zaman içinde ortadan kaldırılması için kullanılır, parmak uçlarıyla bedendeki bazı akupunktur noktalarına dokunulması yoluyla uygulanan bir enerji çalışmasıdır. Temel prensibi, ifade edilmemiş her tür olumsuz duygunun kişinin enerji bedeninde tıkanıklıklar veya aksamalar oluşturması, bu nedenle düzgünce akamayan enerjinin zihinsel, duygusal ya da bedensel rahatsızlıklara yol açmasıdır. EFT sürecinin gerekleri yerine getirilerek, enerji kanallarının uç noktalarına uygulanan hafif vuruşlar ile bu tıkanıklıklar açılır ve enerji dengelenir. Böylece, olumsuz duygular ortadan kalkar, yerine olumlu düşünce ve inançlar yerleşir. Alınan sonuçlar hızlı ve kalıcıdır.

Nefesle Bütünsel Değişim

Nefes alma fonksiyonunun doğru, kontrollü ve kaliteli yapılıyor olması bizlerin zihin, beden ve ruh sağlığı üstünde pozitif yönde büyük dönüşüm ve katkı sağlar. Bu, hem sinir ve stres kontrolünde hem de konsantrasyonun sağlanmasında kilit bir rol oynar. Dolayısıyla nefes, stresin en etkili ilacıdır. Panik ve endişeyi azaltır. Metabolizmamızın hızlanmasını ve bağışıklık sistemimizin güçlenmesini sağlar. Vücudumuzda olmaması gereken atık ve toksinlerden kurtulmamıza da yardımcı olur. Nefes kontrolünü sağlayarak psikolojimizi, olaylara verdiğimiz tepkileri ve olayları kontrol edebilme gücüne sahip oluruz. Nefes çalışmaları, hayatımızda daha sağlıklı, daha huzurlu, daha dengeli olmamızda yardımcı olur. Eğitimimizin amacı, doğru nefes almanın bize kazandırdıkları ile yanlış veya eksik nefes almanın bizde ne gibi zararlar oluşturduğu konusunda bilgilendirme sağlamak ve doğru nefes teknikleri ile kullanım alanları hakkında bir program sunmaktır. Çalışmamız sonunda katılımcıların, doğru nefes tekniklerini, diyafram kası ve nefes tutma kapasitesi güçlendirme egzersizlerini öğrenerek hem kendi yaşamlarında hem çevreleriyle olan ilişkilerinde potansiyellerini doğru kullanabilen, zihnen ve bedenen çok daha sağlıklı bireyler olmalarını hedeflemekteyiz.

SEMİNERLERİMİZ


- ZEP ile Zihni Yenileme
- Çevremizdeki İnsanlarla Buluşma & Ayrışma
- Takıldığımız Düşünceler & Yönetmediğimiz Duygular
- Kendimize Benzemeyenle İletişim Kurma
- İç Motivasyonla Verimliliği Arttırma
- Takım İçerisinde Uyum & Yaratıcılık
- NLP ile Etkili İletişimin Sırları
- Korku, Kaygı, Endişe için Çözüm Yolları
- Pozitif Yaşam Becerileri
- Strese Yönelik Zihni Etkin Programlama
- Benlik Egoları (Transaksiyonel Analiz) ile İletişim Kurma

YURTDIŞINDA EĞİTİM

English Education 2008'den beri....
English Education Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı, size yurtdışında üniversite, yüksek lisans, dil okulları, sertifika programları konularında güvenilir danışmanlık hizmeti sunuyor. Eğitim danışmanlarımızın İngiltere’de yaşıyor olması da sizler için büyük bir avantaj sağlayacaktır.
Yabancı dil, konuşulduğu ülkede öğrenilir. Yurtdışında dil eğitimi kendinize yapacağınız en önemli yatırımlardan biri olacaktır.
Yurtdışında dil okulları konusunda size en faydalı olan seçenekleri sunacağız.
Yurtdışı dil okulları, yabancı dil öğreniminde en etkili ve en başarılı yöntemdir. Yurtdışında dil okulu programlarına katılmak istiyorsanız, ihtiyaç, beklenti ve bütçenize en uygun seçeneklerle yanınızdayız.
Neden İngiltere’de Dil Okulu?
İngiltere İngilizcenin en heyecan verici çeşitlilikte çok uluslu bir kültürün vatanıdır. Her yıl 10,000 den fazla Türk öğrenci eğitim için İngiltere’yi tercih etmektedir. Türkiye’den direk uçuşlarla 3 buçuk 4 saat mesafedeki İngiltere hem kısa hem de uzun süreli dil eğitim programları için en ideal seçeneklerden biridir.
Hangi şehri tercih etmeliyim?
İngiltere’de dil okulları İngiltere’nin bütün bölgelerine dağılmış, merkez ve güney İngiltere de yoğunlaşmıştır. Şehir ve bölge seçimi eğitiminizi etkileyecek en önemli unsurlardan biridir. Dinamik ve büyük bir şehirde eğitim almak isterseniz Londra’yı seçebilirsiniz. Ancak yüksek yaşam giderlerini ve şehirdeki İngiliz nüfusun azlığını göz önünde bulundurmalısınız. İngiltere’nin güneyinde, deniz kenarında daha sakin ve rahat bir ortamda eğitim almak isterseniz Brighton ve Bournemouth ilk akla gelen alternatiflerdir. Ya da Oxford ve Cambridge gibi dünyaca ünlü üniversite şehirlerinde, İngilizlerin köklü eğitim geleneğini tecrübe edebilirsiniz.
Program Seçenekleri Nelerdir?
Hangi amaçla İngilizce öğrenmek isterseniz isteyin İngiltere’de kendinize uygun bir program bulabilirsiniz. Sosyal ve akademik amaçlarla veya çalışma hayatı için İngilizce öğrenilebilirsiniz.
Dil okulları bünyesinde sunulan program seçeneklerinden bazıları :
• Genel ve Akademik İngilizce
• İş İngilizcesi
• IELTS / TOEFL hazırlık kursları
• Yönetici ve İs Adamlarına Yönelik programlar
• Yaz Okulları
• Özel Dersler
• Foundation ( üniversite hazırlık)
• A-Level
Öğrenciler haftada 15 ya da 20 saat standart ya da 25 / 30 saat yoğun programlara katılabilirler. Sınıflar 10-15 kişilik olarak belirleniyor. Birçok okul her pazartesi öğrenci kabul etmektedir. Öğrenciler istedikleri süreyle eğitim alabilir, istedikleri zaman eğitimlerine başlayabilir. Genel İngilizce programlarına başlangıç seviyesinden itibaren öğrenci kabul edilmektedir. Öğrenciler ilk gün seviye sınavına girerek seviyelerine uygun bir sınıfta eğitime başlarlar.
YAZ OKULLARI
7-17 YAŞ GURUBU ÖĞRENCİLER İÇİN YURTDIŞINDA YAZ OKULLARI
7-17 yaş gurubu öğrencilere yönelik yaz tatili kurslarının en önemli özelliği eğitim ve tatil amaçlı düzenleniyor olmasıdır. Sabah saatlerinde İngilizce eğitimi alan öğrenciler öğleden sonraları kendileri için organize edilen çeşitli gezilere, sosyal, sportif ve kültürel aktivitelere katılır. Bu şekilde, öğrencilerin diğer ülkelerden gelen yaşıtlarıyla kaynaşarak İngilizcelerini pratik yapmaları ve hoşça vakit geçirmeleri amaçlanır. İngiltere başta olmak üzere Amerika , Kanada ve Malta’da da eğitim alabilirsiniz.

Her türlü eğitim ihtiyaçlarınız ve hizmetlerimiz
hakkında bilgi almak için bize ulaşın.